Team WHF

The WHF Executive Council

Shri Ajay Singh, President

Shri S. Vedantam, Senior Vice President

Shri Pardip Kumar, Advisor 

Dr Parmanand Jha, Advisor

Shri Anil Bhanot, Advisor

Shri Gopalan Kannan, Vice President

Dr Kameshwar Upadhyay, Vice President

Shri Shaddhanand Sital, Secretary

Shri Vijay Prakash, Secretary (Youth)